Wybrane ceny usług dotyczące KRS:


150 PLN netto za wypełniony wniosek do KRS wraz z załącznikami (np. złożenie numerów NIP i REGON do akt Spółki).

300 PLN netto za wypełniony wniosek do KRS zmiany wymagającymi dołączenie formularzy NIP-2 i REGON RG-1 - (np. zmiana zarządu lub siedziby).

400 PLN netto za wypełniony wniosek ze zmianami wymagającymi formularzy NIP-2 i REGON RG-1 oraz kompletu wymaganych dokumentów korporacyjnych spółki/ uchwał, protokołów, stosownych oświadczeń, etc./- (np. zmiana, siedziby, zmiany w składzie wspólników, zmiany kapitału).

500 PLN netto za wypełniony wniosek o rejestracje spółki (jedno okienko).

600 PLN netto za wypełnienie i osobiste złożenie wniosku o rejestrację spółki (jedno okienko) w sądzie KRS w Warszawie.

1000 PLN netto za procedurę rejestracji spółki z o.o. "w organizacji" – Spółka działa po ok. 2 dniach.

400 PLN netto za wypełniony wniosek o wpis rocznego sprawozdania finansowego - wniosek do KRS z załącznikami oraz pełnym zestawem dokumentów korporacyjnych (protokół z WZW, uchwały, etc.).
Przykładowe inne usługi według indywidualnej wyceny:

1.  Usługi rejestracji.


Na Państwa życzenie, przeprowadzimy od początku do końca proces rejestracji – oferujemy pomoc w przygotowaniu umowy spółki, podpisania umowy u notariusza (jeśli przepisy tegowymagają), złożenie wniosków wraz z umową 
w sądzie, rejestrację w Urzędzie Statystycznym (nadanie
nr REGON) i w Urzędzie Skarbowym (US), rejestrację
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

2. Zgłaszamy wszelkiego rodzaju zmiany danych do rejestru spółek w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), przykładowo:

zmiany wysokości kapitału zakładowego,
zmiany liczby i wartości nominalnej udziałów / akcji,
zmiany we władzach spółek,  (w zarządzie, prokurze, radzie nadzorczej),
zmiany siedziby, oddziału przedsiębiorcy,
zmiany przedmiotu działalności, zmiany firmy (nazwy).
zmiany wspólników / partnerów / udziałowców / akcjonariuszy lub ich nazwisk oraz zmiany ich adresów korespondencyjnych, zgłaszanych do rejestru,
określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
zmiana partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność
za zobowiązania spółki lub ich nazwisk i imion,
zmiana komplementariusza oraz komandytariusza,
zmiana sumy komandytowej,
zmianę czasu trwania spółki,
zmianę pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki,
fachowe przygotowanie dokumentu akcji,
łączenie się spółek - przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy),
przekształcenie spółek - przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Dla Spółek z kapitałem zagranicznym, przygotowujemy wszelkie dokumenty, także w wersji dwujęzycznej, polsko angielskiej.

 

 3. Rejestrujemy fundacje i stowarzyszenia i inne organizacje w KRS  oraz dokonujemy zmian w danych podlegających wpisowi:

zmiana nazwy organizacji,
zmiana siedziby organizacji,
zmian adresu organizacji,
zmiana statutu (obejmują: datę zmiany statutu lub ustalenie nowego tekstu statutu),
zmiana organu uprawnionego do reprezentacji organizacji (jego nazwa, sposób reprezentacji sposobu reprezentacji, dane osób wchodzących w skład np. zarządu),
zmiana organu nadzoru wewnętrznego organizacji, np. rada fundacji, komisja rewizyjna (jego nazwę i dane osób wchodzących
w skład),
wpisujemy numer REGON,
wpisujmy numer NIP,
zmiana danych posiadanych przez organizację fundację jednostek terenowych lub oddziałów (nazwę, siedzibę, adres jednostki terenowej),
zmiana informacji o statusie organizacji pożytku publicznego,
zmiana informacji o działalności gospodarczej,
składamy sprawozdania roczne, gdy wymagają tego przepisy.

Ponadto gdy zajdzie taka potrzeba dokonujemy ich likwidacji – wykreślenia z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).


 4. Likwidacje spółek – możemy Państwu pomóc zlikwidować Spółkę.


Po otrzymaniu zlecenia – przygotujemy projekt uchwały, umówimy notariusza, przygotujemy wymagane bilanse, wniosek do KRS
o postawieniu spółki w stan likwidacji, przygotujemy treść ogłoszenia w MSiG i złożymy je.

Dodatkowo, na każdym etapie likwidacji, możemy służyć fachową poradą, pomożemy pozamykać wszystkie pozycje bilansowe (ściągnąć wierzytelności i zredukować zobowiązania).

Następnie przygotujemy sprawozdanie likwidacyjne i przygotujemy niezbędną dokumentację do wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców (KRS) oraz z ZUS, US i REGON.

 

5. Przygotowujemy według własnych lub powierzonych wzorów, wszelkiego rodzaju dokumenty wewnętrzne spółki, takie jak: posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Zarządu, uchwały zarządu, regulaminy pracy, umowy o współpracy, przed sądowe wezwania do zapłaty, umowy pożyczek,  kompensacje wierzytelności, pełnomocnictwa (np. w przypadku zarządu wieloosobowego, dla członków zarządu spółki  – aby mogli reprezentować Spółkę de facto "jednoosobowo" – na podstawie odpowiedniego pełnomocnictwa, przygotowanego zgodnie z orzeczeniem SN), zobowiązania do zachowania poufności, wypłaty udziału w zyskach spółki – dywidendy, i wiele innych.

 
 

Dane firmy

GRAND NOVA Sp. z o. o.

ul. Złota 7 lok. 18
00-019 Warszawa

Tel: +48 22 226 83 83
Kom:  +48 730 730 642
E-mail:

Godziny pracy biura:
9:00-17:00 pn-pt

 

Lokalizacje w Polsce

Od czerwca 2013 roku do naszej oferty wprowadzamy nowe miasta. Zainteresowanym udostępnimy biura wirtualne w następujących miastach: Katowice, Kraków, Poznań, Wrocłew.

czytaj więcej

Spółki w Polsce

Na Państwa zlecenie możemy założyć od podstaw spółkę w dowolnej lok. w Polsce. Oferujemy także gotowe podmioty prawa handlowego wyposażone w numery: KRS,NIP,REGON,VAT-EU.

czytaj więcej

Misja GRAND NOVA

Naszym celem jest zapewnienie ram materialnych oraz wsparcia merytorycznego dla firm poprzez oferowanie usług z otoczenia biznesu z naciskiem na kwestie administracyjno - księgowe.

czytaj więcej